Unifrigo - Administrate your panel

Please Login to see details!

Request for Access to the price list

You must login to see the activities on our web!
Not a member yet?
 Remember me

Советување во врска со Ладилна Опрема и Техника

Ние вршиме секакви видови на советувања во врска со ладилна опрема и техника.
Кога се работи за постоечка опрема советите се движат во правец за нејзино оптимално и економично користење, за најдобри начини на одржување и управување со истата.
А кога се работи за препорака за избор на нова опрема, советите се движат во правец на избор на најекономичното решение кое истовремено би ги задоволило потребите на клиентот.